Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GerdaCoacht.nl

Opdrachtnemer: GerdaCoacht.nl. Met cliënt wordt bedoeld: de coachee. De opdrachtgever kan de cliënt zelf zijn maar ook een derde, bijvoorbeeld de werkgever die de sessies vergoedt.

1. Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het/de in eerste gesprek vastgestelde doel(en), dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Client en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

2. Een overeenkomst kan ook tot stand komen, indien op verzoek van cliënt met opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.

  • Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
  • Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen vervanging is van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.
  • De bijeenkomsten worden steeds in overleg met coach en cliënt vastgelegd. De coaching bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van opdrachtnemer, het Waterland 33, Emmeloord; tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt, opdrachtgever of opdrachtnemer plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en opdrachtnemer over voortgang en afronding van het traject.
  • Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
  • Voor afspraken die niet worden afgezegd, of pas worden opgezegd op de dag van de afspraak zelf, wordt het volledige sessie-tarief in rekening gebracht. Uitzonderingen: ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden.
  • Werkwijze: Cliënt brengt voor elke coaching bijeenkomst concrete ervaringen in. Cliënt en opdrachtnemer bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.
  • Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.
  • Geheimhouding: Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uitzondering: wanneer opdrachtnemer meent dat er ernstig gevaar dreigt voor zowel opdrachtgever als samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

  • Betaling: Opdrachtnemer zend digitaal een factuur. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Om de betaling te vereenvoudigen, kan een "tikkie" of ING betalingsverzoek worden verzonden.