Algemene voorwaarden GerdaCoacht.nl

Opdrachtnemer: GerdaCoacht.nl. Met cliënt wordt bedoeld: de coachee. De opdrachtgever kan de cliënt zelf zijn maar ook een derde, bijvoorbeeld de werkgever die de sessies vergoedt.

1. Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het/de in eerste gesprek vastgestelde doel(en), dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Client en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

2. Een overeenkomst kan ook tot stand komen, indien op verzoek van cliënt met opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.

  • Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
  • Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen vervanging is van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.
  • De bijeenkomsten worden steeds in overleg met coach en cliënt vastgelegd. De coaching bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van opdrachtnemer, het Waterland 33, Emmeloord; tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt, opdrachtgever of opdrachtnemer plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en opdrachtnemer over voortgang en afronding van het traject.
  • Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
  • Voor afspraken die niet worden afgezegd, of pas worden opgezegd op de dag van de afspraak zelf, wordt het volledige sessie-tarief in rekening gebracht. Uitzonderingen: ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden.
  • Werkwijze: Cliënt brengt voor elke coaching bijeenkomst concrete ervaringen in. Cliënt en opdrachtnemer bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.
  • Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.
  • Geheimhouding: Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uitzondering: wanneer opdrachtnemer meent dat er ernstig gevaar dreigt voor zowel opdrachtgever als samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

  • Betaling: Opdrachtnemer zend digitaal een factuur. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Om de betaling te vereenvoudigen, kan een "tikkie" of ING betalingsverzoek worden verzonden.

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming AVG 

Iedere organisatie dient te voldoen aan de AVG.

GerdaCoacht.nl is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt de beveiliging hiervan serieus. GerdaCoacht.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, mevrouw G. Munneke, te bereiken op GerdaCoacht@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

GerdaCoacht.nl verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-Geboortedatum

-E-mailadres

Vertrouwelijke informatie

Naast de persoonlijke gegevens wordt ook vertrouwelijke informatie verwerkt. Deze informatie verstrekt u in een coachconsult of training om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van GerdaCoacht.nl. Denk aan: - gezondheid - andere persoonlijke kenmerken of levensgebeurtenissen

Het doel van gegevensverwerking

GerdaCoacht.nl verwerkt uw gegevens met het volgende doel: - Verslaglegging voor eigen gebruik van de coach, met als doel een kwalitatieve borging van de dienstverlening - Het opstellen en ondertekenen van het coachcontract - Het opstellen, digitaal verzenden en bewaren voor de administratie van de factuur en het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen, appen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden om in te schijven voor workshops, informatiesessies en trainingen - Om training & consulten op maat te geven - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Delen van persoonsgegevens met derden

GerdaCoacht.nl is onafhankelijk en er vindt geen verslaglegging plaats ten behoeve van derden tenzij anders vastgelegd in het coachcontract. De vastlegging voor eigen gebruik geschiedt anoniem, in een beveiligd dossier. GerdaCoacht.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een toestemmingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GerdaCoacht.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

GerdaCoacht.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Standaard persoonsgegevens: 7 jaar , conform wettelijke bewaartermijn - Online verzonden persoonlijke informatie: Gedurende het coachtraject. Na afronding van het traject worden de mails en app's binnen 60 dagen verwijderd. Informatie uit deze mails die bewaard dient te blijven conform de wettelijke bewaartermijn wordt vastgelegd in de coachkaart of klantmap. - Nieuwsbrieven en reclameuitingen: Zo lang als u zelf ingeschreven wenst te blijven -

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GerdaCoacht.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar GerdaCoacht@gmail.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt telefonisch contact opgenomen ter verificatie. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan dient u deze in bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contactgegevens AVG: GerdaCoacht.nl Gerda Munneke, Het Waterland 33 8302 XA Emmeloord

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018. Raadpleeg regelmatig deze verklaring, er kunnen aanpassingen doorgevoerd worden.